Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 918 454 €
Neobežný majetok
1 657 289 €
Obežný majetok
256 602 €
Časové rozlíšenie súčet
4 563 €
Pasíva
1 918 454 €
Vlastné imanie
1 213 €
Záväzky celkom
1 905 335 €
Časové rozlíšenie súčet
11 905 €
Výnosy
3 756 017 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
793 673 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 962 344 €
Náklady
3 702 743 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 962 833 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
739 911 €
Zisk
53 273 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
53 273 €
Príjmy731,0 tis. €
Nedaňové príjmy
97,6 %
Granty a transfery
2,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,7 %
Tovary a služby
23,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,0 %
Bežné transfery
0,9 %
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Družstevnícka 22
Obec:93480 Levice
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42119383
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.2008
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby