Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnické múzeum

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 838 326 €
Neobežný majetok
3 824 653 €
Obežný majetok
13 440 €
Časové rozlíšenie súčet
233 €
Pasíva
3 838 326 €
Vlastné imanie
3 979 €
Záväzky celkom
3 834 346 €
Výnosy
456 048 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
25 225 €
Výnosy z finančnej činnosti
430 824 €
Náklady
454 413 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
400 862 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
53 551 €
Zisk
1 635 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 635 €
Príjmy53,1 tis. €
Granty a transfery
52,5 %
Nedaňové príjmy
47,5 %
Dubnické múzeum
priemer odvetvia*
Výdavky240,3 tis. €
Tovary a služby
61,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
27,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,1 %
Bežné transfery
0,4 %
Dubnické múzeum
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie sv. Jakuba 623/4
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37922335
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:3 - 4
Dátum vzniku:1.7.2005
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby