Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
571 900 €
Neobežný majetok
455 604 €
Obežný majetok
115 212 €
Časové rozlíšenie súčet
1 083 €
Pasíva
571 900 €
Vlastné imanie
159 €
Záväzky celkom
570 657 €
Časové rozlíšenie súčet
1 083 €
Výnosy
1 190 096 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
102 872 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 087 224 €
Náklady
1 191 721 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 167 785 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
23 936 €
Zisk
-1 625 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 625 €
Príjmy107,6 tis. €
Nedaňové príjmy
95,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Tovary a služby
19,0 %
Bežné transfery
4,3 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hlavná 375/26
Obec:01302 Gbeľany
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Gbeľany
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37813072
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby