Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
299 578 €
Neobežný majetok
29 779 €
Obežný majetok
255 882 €
Časové rozlíšenie súčet
13 917 €
Pasíva
299 578 €
Vlastné imanie
1 516 €
Záväzky celkom
298 062 €
Výnosy
2 681 190 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
243 509 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 437 681 €
Náklady
2 678 795 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 601 098 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
77 697 €
Zisk
2 395 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 395 €
Príjmy293,7 tis. €
Nedaňové príjmy
84,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
14,9 %
Granty a transfery
0,4 %
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
priemer odvetvia*
Výdavky2,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,6 %
Tovary a služby
22,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Kapitálové výdavky
0,8 %
Bežné transfery
0,7 %
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Karpatská 8063/11
Obec:01008 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37813013
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby