Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Divadlo Jonáša Záborského

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
11 971 023 €
Neobežný majetok
11 338 907 €
Obežný majetok
629 297 €
Časové rozlíšenie súčet
2 820 €
Pasíva
11 971 023 €
Vlastné imanie
572 498 €
Záväzky celkom
11 013 674 €
Časové rozlíšenie súčet
384 851 €
Výnosy
4 114 877 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
479 090 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 635 787 €
Náklady
4 059 309 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 047 981 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 328 €
Zisk
55 568 €
Daň z príjmov
2 072 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
53 497 €
Príjmy5,8 mil. €
Granty a transfery
84,4 %
Nedaňové príjmy
7,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7,8 %
Divadlo Jonáša Záborského
priemer odvetvia*
Výdavky5,3 mil. €
Kapitálové výdavky
33,4 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
31,7 %
Tovary a služby
23,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,1 %
Bežné transfery
0,2 %
Divadlo Jonáša Záborského
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Námestie legionárov 6
Obec:08161 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37783432
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.1999
SK NACE:90 010 Scénické umenie
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby