Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
61 725 €
Neobežný majetok
46 126 €
Obežný majetok
15 250 €
Časové rozlíšenie súčet
348 €
Pasíva
61 725 €
Vlastné imanie
-384 €
Záväzky celkom
61 595 €
Časové rozlíšenie súčet
513 €
Výnosy
300 185 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
27 560 €
Výnosy z finančnej činnosti
272 625 €
Náklady
303 438 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
274 864 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
28 574 €
Zisk
-3 253 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 253 €
Príjmy32,8 tis. €
Nedaňové príjmy
84,0 %
Granty a transfery
16,0 %
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky268,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
46,1 %
Tovary a služby
32,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,9 %
Bežné transfery
3,1 %
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 13/133
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36128601
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby