Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola, hudobný odbor

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
74 951 €
Neobežný majetok
71 026 €
Obežný majetok
3 273 €
Časové rozlíšenie súčet
652 €
Pasíva
74 951 €
Vlastné imanie
-55 136 €
Záväzky celkom
130 087 €
Výnosy
810 961 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
21 127 €
Výnosy z finančnej činnosti
789 834 €
Náklady
814 978 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
793 354 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
21 625 €
Zisk
-4 017 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 017 €
Príjmy22,4 tis. €
Nedaňové príjmy
94,3 %
Granty a transfery
5,7 %
Základná umelecká škola, hudobný odbor
priemer odvetvia*
Výdavky780,8 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
69,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,8 %
Tovary a služby
6,4 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná umelecká škola, hudobný odbor
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:M. R. Štefánika 2
Obec:01701 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Považská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35996064
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby