Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
627 377 €
Neobežný majetok
505 026 €
Obežný majetok
120 143 €
Časové rozlíšenie súčet
2 208 €
Pasíva
627 377 €
Vlastné imanie
-51 031 €
Záväzky celkom
674 521 €
Časové rozlíšenie súčet
3 887 €
Výnosy
1 794 269 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
124 854 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 669 415 €
Náklady
1 801 031 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 693 925 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
107 106 €
Zisk
-6 762 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 762 €
Príjmy105,9 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,9 %
Tovary a služby
18,5 %
Bežné transfery
2,0 %
Kapitálové výdavky
0,5 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Slovanská 1415/7
Obec:01701 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Považská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35995955
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby