Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 961 170 €
Neobežný majetok
2 744 409 €
Obežný majetok
216 641 €
Časové rozlíšenie súčet
121 €
Pasíva
2 961 170 €
Vlastné imanie
31 033 €
Záväzky celkom
2 926 874 €
Časové rozlíšenie súčet
3 264 €
Výnosy
2 621 735 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
186 064 €
Výnosy z finančnej činnosti
76 €
Náklady
2 631 808 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 570 912 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
60 895 €
Zisk
-10 072 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-10 072 €
Príjmy206,9 tis. €
Nedaňové príjmy
95,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,3 %
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky2,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Tovary a služby
19,7 %
Kapitálové výdavky
4,0 %
Bežné transfery
0,6 %
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 967
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35678119
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby