Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Jazyková škola Javorová 16, Spišská Nová Ves

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
59 343 €
Obežný majetok
24 705 €
Časové rozlíšenie súčet
34 638 €
Pasíva
59 343 €
Vlastné imanie
1 974 €
Záväzky celkom
18 344 €
Časové rozlíšenie súčet
39 024 €
Výnosy
238 473 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
58 575 €
Výnosy z finančnej činnosti
179 899 €
Náklady
238 111 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
188 085 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
50 026 €
Zisk
363 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
363 €
Príjmy61,0 tis. €
Nedaňové príjmy
98,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,6 %
Jazyková škola Javorová 16, Spišská Nová Ves
priemer odvetvia*
Výdavky188,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,7 %
Tovary a služby
22,4 %
Bežné transfery
0,3 %
Jazyková škola Javorová 16, Spišská Nová Ves
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Javorová 16
Obec:05201 Spišská Nová Ves
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35538791
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.9.2001
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby