Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Levoča

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
19 128 673 €
Neobežný majetok
18 761 416 €
Obežný majetok
337 937 €
Časové rozlíšenie súčet
29 320 €
Pasíva
19 128 673 €
Vlastné imanie
236 041 €
Záväzky celkom
18 792 960 €
Časové rozlíšenie súčet
99 671 €
Výnosy
3 620 977 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
566 316 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 316 €
Náklady
3 616 642 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 586 597 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
30 045 €
Zisk
4 334 €
Daň z príjmov
3 518 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
817 €
Príjmy2,6 mil. €
Granty a transfery
73,6 %
Nedaňové príjmy
26,4 %
Technické služby mesta Levoča
priemer odvetvia*
Výdavky2,6 mil. €
Tovary a služby
51,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
31,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,6 %
Kapitálové výdavky
2,5 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,2 %
Bežné transfery
0,8 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0,2 %
Technické služby mesta Levoča
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hradby 758/2
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35528052
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1996
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby