Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

PX CENTRUM

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 938 233 €
Neobežný majetok
1 877 508 €
Obežný majetok
59 359 €
Časové rozlíšenie súčet
1 366 €
Pasíva
1 938 233 €
Vlastné imanie
199 622 €
Záväzky celkom
1 731 034 €
Časové rozlíšenie súčet
7 577 €
Výnosy
886 634 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
226 738 €
Výnosy z finančnej činnosti
27 €
Náklady
913 645 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
911 261 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 384 €
Zisk
-27 011 €
Daň z príjmov
2 066 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-29 077 €
Príjmy922,1 tis. €
Granty a transfery
74,9 %
Nedaňové príjmy
25,1 %
PX CENTRUM
priemer odvetvia*
Výdavky934,9 tis. €
Tovary a služby
55,0 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
25,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
10,0 %
Kapitálové výdavky
9,3 %
Bežné transfery
0,5 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0,0 %
PX CENTRUM
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Centrum 16/21
Obec:01701 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Považská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31118127
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.1997
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby