Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 416 944 €
Neobežný majetok
3 053 418 €
Obežný majetok
360 787 €
Časové rozlíšenie súčet
2 738 €
Pasíva
3 416 944 €
Vlastné imanie
171 111 €
Záväzky celkom
1 074 389 €
Časové rozlíšenie súčet
2 171 443 €
Výnosy
3 371 232 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
413 701 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 957 530 €
Náklady
3 366 514 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 343 703 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
22 811 €
Zisk
4 718 €
Daň z príjmov
3 532 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 186 €
Príjmy3,7 mil. €
Granty a transfery
83,3 %
Nedaňové príjmy
11,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,3 %
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
priemer odvetvia*
Výdavky3,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
45,4 %
Tovary a služby
25,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,6 %
Kapitálové výdavky
10,0 %
Bežné transfery
2,1 %
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Volgogradská 1
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00893251
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby