Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 778 529 €
Neobežný majetok
1 369 022 €
Obežný majetok
407 622 €
Časové rozlíšenie súčet
1 885 €
Pasíva
1 778 529 €
Vlastné imanie
-16 285 €
Záväzky celkom
1 586 144 €
Časové rozlíšenie súčet
208 670 €
Výnosy
2 945 889 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
606 796 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 339 093 €
Náklady
2 953 841 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 359 622 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
594 219 €
Zisk
-7 951 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-7 951 €
Príjmy660,3 tis. €
Nedaňové príjmy
88,0 %
Granty a transfery
11,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,5 %
Centrum sociálnych služieb AMETYST
priemer odvetvia*
Výdavky2,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,0 %
Tovary a služby
20,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Kapitálové výdavky
3,6 %
Bežné transfery
0,4 %
Centrum sociálnych služieb AMETYST
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Tovarné 117
Obec:09401 Tovarné
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00696374
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby