Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 254 889 €
Neobežný majetok
922 942 €
Obežný majetok
328 956 €
Časové rozlíšenie súčet
2 991 €
Pasíva
1 254 889 €
Vlastné imanie
47 548 €
Záväzky celkom
1 202 491 €
Časové rozlíšenie súčet
4 850 €
Výnosy
4 194 609 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
862 229 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 332 381 €
Náklady
4 111 791 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 313 796 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
797 995 €
Zisk
82 818 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
82 818 €
Príjmy829,1 tis. €
Nedaňové príjmy
99,1 %
Granty a transfery
0,9 %
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
priemer odvetvia*
Výdavky3,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,6 %
Tovary a služby
25,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,1 %
Bežné transfery
0,6 %
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Šoltésovej č. 2
Obec:94001 Nové Zámky
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00655341
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby