Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
15 604 084 €
Neobežný majetok
9 008 686 €
Obežný majetok
6 586 655 €
Časové rozlíšenie súčet
8 743 €
Pasíva
15 604 084 €
Vlastné imanie
3 593 618 €
Záväzky celkom
11 523 522 €
Časové rozlíšenie súčet
486 945 €
Výnosy
26 119 125 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
23 126 500 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 992 625 €
Náklady
25 358 190 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
25 341 336 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
16 854 €
Zisk
760 935 €
Daň z príjmov
292 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
760 643 €
Príjmy27,1 mil. €
Nedaňové príjmy
82,8 %
Granty a transfery
11,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,1 %
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
priemer odvetvia*
Výdavky24,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
40,6 %
Tovary a služby
31,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
23,2 %
Kapitálové výdavky
4,1 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nemocničná 1944/10
Obec:02614 Dolný Kubín
Okres:Dolný Kubín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00634905
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.7.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby