Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 334 161 €
Neobežný majetok
2 000 880 €
Obežný majetok
331 613 €
Časové rozlíšenie súčet
1 668 €
Pasíva
2 334 161 €
Vlastné imanie
67 065 €
Záväzky celkom
2 257 115 €
Časové rozlíšenie súčet
9 981 €
Výnosy
3 461 335 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
371 090 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 090 246 €
Náklady
3 455 638 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 094 341 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
361 298 €
Zisk
5 697 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 697 €
Príjmy400,6 tis. €
Nedaňové príjmy
89,5 %
Granty a transfery
10,5 %
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
priemer odvetvia*
Výdavky3,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,7 %
Tovary a služby
25,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Kapitálové výdavky
2,4 %
Bežné transfery
1,3 %
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hlavná 1
Obec:91926 Zavar
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00611930
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby