Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
13 077 832 €
Neobežný majetok
8 732 956 €
Obežný majetok
4 344 876 €
Pasíva
13 077 832 €
Vlastné imanie
1 327 101 €
Záväzky celkom
11 228 450 €
Časové rozlíšenie súčet
522 281 €
Výnosy
14 491 832 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
12 476 919 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 €
Náklady
14 505 075 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
14 502 169 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 906 €
Zisk
-13 242 €
Daň z príjmov
13 958 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-27 200 €
Príjmy15,6 mil. €
Nedaňové príjmy
79,1 %
Granty a transfery
12,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,6 %
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
priemer odvetvia*
Výdavky14,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
44,3 %
Tovary a služby
30,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,5 %
Kapitálové výdavky
6,6 %
Bežné transfery
3,2 %
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Staromyjavská 712/59
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00610721
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby