Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 192 463 €
Neobežný majetok
1 069 041 €
Obežný majetok
119 329 €
Časové rozlíšenie súčet
4 093 €
Pasíva
1 192 463 €
Vlastné imanie
-139 479 €
Záväzky celkom
1 280 481 €
Časové rozlíšenie súčet
51 461 €
Výnosy
1 721 159 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
604 745 €
Výnosy z finančnej činnosti
117 €
Náklady
1 865 712 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 858 076 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 635 €
Zisk
-144 553 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-144 553 €
Príjmy1,8 mil. €
Granty a transfery
52,4 %
Nedaňové príjmy
45,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,3 %
Technické služby mesta Zlaté Moravce
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Tovary a služby
45,7 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
39,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
14,0 %
Bežné transfery
0,9 %
Technické služby mesta Zlaté Moravce
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bernolákova 59
Obec:95301 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Zlaté Moravce
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00587168
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.5.1989
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby