Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
840 428 €
Neobežný majetok
507 817 €
Obežný majetok
331 852 €
Časové rozlíšenie súčet
759 €
Pasíva
840 428 €
Vlastné imanie
25 721 €
Záväzky celkom
540 904 €
Časové rozlíšenie súčet
273 802 €
Výnosy
3 334 562 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
250 855 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 083 707 €
Náklady
3 339 447 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 258 316 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
81 131 €
Zisk
-4 885 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 885 €
Príjmy371,7 tis. €
Nedaňové príjmy
65,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
27,6 %
Granty a transfery
6,5 %
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky3,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,4 %
Tovary a služby
24,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,8 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Komenského 44
Obec:04001 Košice - Sever
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161756
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby