Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
142 604 €
Neobežný majetok
96 606 €
Obežný majetok
44 608 €
Časové rozlíšenie súčet
1 389 €
Pasíva
142 604 €
Vlastné imanie
140 €
Záväzky celkom
135 835 €
Časové rozlíšenie súčet
6 628 €
Výnosy
554 946 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
44 718 €
Výnosy z finančnej činnosti
510 228 €
Náklady
554 279 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
543 121 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 158 €
Zisk
667 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
667 €
Príjmy47,9 tis. €
Nedaňové príjmy
93,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,5 %
Granty a transfery
1,5 %
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
priemer odvetvia*
Výdavky613,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,9 %
Tovary a služby
20,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,0 %
Kapitálové výdavky
11,9 %
Bežné transfery
0,5 %
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Lorencova 46
Obec:05342 Krompachy
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161021
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby